Velmi děkujeme všem sponzorům.


Jsme soukromá základní škola, náš provoz je vázán na státní dotace. Státní dotace jsou však omezené a nižší než ve státním školství. Pokryjí pouze částečně provozní náklady školy. Snažili jsme se stanovit školné na co nejnižší možnou výši a to tak, aby zabezpečilo provoz školy. Z těchto důvodů jsme velmi vděčni za jakýkoliv dar, který pomůže naplňovat naši vizi.

Sponzorské dary budou použity zejména na zajištění základní činnosti školy, nákup vybavení školy, nákup Montessori pomůcek, učební pomůcky, výtvarné potřeby, IT vybavení apod.

Škole je možné poskytnout i věcný dar. V tomto případě je třeba sepsat darovací smlouvu, která slouží jako doklad, jenž je třeba k odečtu z daní.

Dar sponzora nebude použit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců školy (mzdy, odměny, atd.).

Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.).